top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 146

tel. 54 230 17 00, fax 54 230 17 01

sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
www.mpwik.wloclawek.pl

Historia włocławskich wodociągów sięga XVI wieku. Fakt ten potwierdza drewniany rurociąg, który został wykopany na Starym Mieście w 1985 roku. Współczesne dzieje wiążą się zaś z datą 1 lipca 1935 roku, kiedy ówczesna Rada Miasta we Włocławku powołała do życia Zakład Wodociągów i Kanalizacji, którego następcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Dzisiaj wodociągi włocławskie zaliczane są do liderów postępu i nowoczesności w branży wodno-kanalizacyjnej. W trosce o środowisko naturalne przedsiębiorstwo wdraża nowoczesne technologie proekologiczne oraz rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę techniczną. W ostatnim dziesięcioleciu wydano na ten cel 210 mln złotych.

 

Największe przedsięwzięcia to dwa projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej w łącznej kwocie 89 mln złotych: „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” (lata 2004-2008) i „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” (2009-2015). W latach 2004-2008 została poddana gruntownej modernizacji i rozbudowie Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ). Obecnie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, z dodatkowym chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, o przepustowości 40 tys. m³/dobę.

Dokonane zmiany pozwoliły zredukować ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Wisły, oraz uporządkować gospodarkę osadową. Wdrożono technologię beztlenowej fermentacji pozyskując biogaz, z którego ciepło spalania wykorzystywane jest w procesie suszenia osadów w nowo wybudowanej suszarni. Wysuszone osady są zagospodarowywane do produkcji paliwa alternatywnego.

 

Oczyszczalnia ścieków, znajdująca się w prawobrzeżnej części Włocławka, została zlikwidowana, a ścieki z tego terenu doprowadzane są do GOŚ kanałem przerzutowym, który ułożony jest pod dnem Wisły. Ścieki z lewobrzeżnego terenu miasta trafiają do zmodernizowanej w latach 2010-2011 centralnej przepompowni, a po wyeliminowaniu zgrubnych zanieczyszczeń tłoczone kolektorem do GOŚ.

 

W ostatnim dziesięcioleciu system kanalizacyjny miasta został rozbudowany o ponad 60 km. Dzięki temu wskaźnik skanalizowania aglomeracji Włocławek jest bliski 98%.

 

W roku 2012 zakończono modernizację i rozbudowę największego włocławskiego ujęcia i stacji uzdatniania wody na Krzywych Błotach wraz z systemem monitoringu sieci wodociągowej. W wyniku inwestycji poprawiono jakość i niezawodność dostaw wody dla mieszkańców. Rozbudowano i doposażono w nowoczesny sprzęt laboratorium zakładowe, które w roku 2012 uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, potwierdzający wysoki standard wykonywanych badań.

 

Prowadzone przez spółkę działania projakościowe i prośrodowiskowe są realizowane z wykorzystaniem od 2003 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Potwierdzeniem uznania dla efektów w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii, działań na rzecz społeczności lokalnej, dbałości o klientów i kontrahentów, jest przyznawany spółce corocznie od kilkunastu lat certyfikat Programu ,„Przedsiębiorstwo Fair Play”, jak również nadany tytuł Kryształowy HIT 2014 w konkursie promocyjnym Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza 2014.

bottom of page