top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

tel. 32 455 46 65, fax 32 456 38 80

e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl

www.pwik-wodzislaw.pl

Historia Przedsiębiorstwa

Szybkie tempo uprzemysłowienia i urbanizacji ziemi wodzisławskiej wpłynęło na znaczny wzrost potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Celem należytego zabezpieczenia i koordynacji działań w tym zakresie w roku 1965 powołano Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

 

W ciągu 48 lat istnienia przedsiębiorstwo kilkakrotnie ulegało przekształceniom i to zarówno w zakresie formy własnościowej jak i obszaru działania. 4 września 1997 r. na mocy ustawy o gospodarce komunalnej oraz Uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, ówczesne Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego i wpisane do Rejestru Handlowego jako Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Cele działalności

Nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstwa jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły, niezawodny, spełniający wymagania naszych klientów.

 

Dane podstawowe z działalności przedsiębiorstwa

Swoją działalność PWiK Sp. z o.o. prowadzi na obszarze ośmiu gmin zamieszkanych przez 155 tys. mieszkańców. Ogółem przedsiębiorstwo eksploatuje: sieć wodociągową o długości ok. 1300 km (w tym 25 tys. przyłączy wodociągowych), sieć kanalizacyjną o długości ok. 235 km, dwie oczyszczalnie ścieków (tj. OŚ „Karkoszka II” o przepustowości Q = 15 000 m³/d i OŚ „Rydułtowy” o przepustowości Q = 3995 m³/d) oraz 18 przepompowni ścieków.

Certyfikaty

W 2005 roku w PWiK został wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Uzyskany certyfikat jest dowodem na to, że poprzez ciągłe doskonalenie świadczymy usługi na wysokim poziomie, maksymalnie ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

Fundusz Spójności

Zadaniem Spółki na najbliższe lata jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, gdzie takiej sieci nie ma lub występuje fragmentarycznie. Stąd w roku 2007 podjęto starania o uzyskanie dofinansowania projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie około 154,9 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie czterech gmin: Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Gorzyc i Marklowic, co ma umożliwić podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 15 602 osób.​

bottom of page