top of page
PGK_Wolsztyn_logo.jpg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie

64-200 Wolsztyn, ul. Berzyna 6

tel./fax 68 384 35 41

e-mail: pgk-wolsztyn@pgk-wolsztyn.pl

www.pgk-wolsztyn.pl

PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie jest jednym z najważniejszych ogniw gospodarki gminy Wolsztyn oraz miasta, które położone jest pomiędzy dwoma malowniczymi jeziorami połączonymi żeglowną rzeką Dojca.

 

Przedsiębiorstwo powstało 30 października 1998 roku. Eksploatuje dwa ujęcia wody dla miasta i gminy Wolsztyn we Wroniawach oraz w Chorzeminie. Wykorzystanie wód podziemnych wiąże się najczęściej z koniecznością ich oczyszczania w zakresie żelaza i manganu. Wymaga to budowy kosztownych urządzeń i jest drogie w eksploatacji. Powstają również uciążliwe dla środowiska wody z płukania filtrów. Alternatywnym, tańszym i bardziej ekologicznym rozwiązaniem jest metoda uzdatniania w warstwie wodonośnej tzw. metoda Hydrox. Po raz pierwszy w Polsce przetestowana została na ujęciu Wroniawy w roku 1978, a następnie wdrożona na całym ujęciu w 1989 roku.

Polega to na iniekcji do warstwy wodonośnej wokół studni natlenionej i odgazowanej wody, co prowadzi do wytrącania się nierozpuszczalnych osadów żelaza i manganu, a do studni napływa woda czysta. Pozwala ona znacznie zredukować stężenia azotu amonowego, azotynów, barwy, utlenialności i mikrozanieczyszczeń organicznych. Zaletą tego, w stosunku do tradycyjnego uzdatniania, jest znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, w tym kosztów energii oraz wyeliminowanie uciążliwych dla środowiska wód z płukania filtrów. Istotną zaletą jest również ochrona filtra studziennego, a także pomp i rurociągów przed zarastaniem związkami żelaza. Przy tradycyjnym sposobie eksploatacji na filtrach studziennych rozwijają się bowiem bakterie żelaziste i manganowe, które powodują szybkie zmniejszanie się wydajności studni. Zastosowanie metody Hydrox pozwala natomiast wykorzystywać ich właściwości do utleniania związków żelaza i manganu poza filtrem w dużej objętości osadów warstwy wodonośnej.

 

W związku z powyższym najstarsze studnie na ujęciu pracują już ponad 20 lat, co jest trudne do osiągnięcia w istniejących warunkach hydrogeochemicznych pradolinnego zbiornika wodonośnego. Należy podkreślić, że metoda zdała egzamin pomimo znacznego pogorszenia się jakości ujmowanych wód w warunkach eksploatacji.

 

Aktualnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. występuje jako beneficjent środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 na „Modernizację gospodarki wodno-ściekowej”

w kwocie 42 mln złotych.

Wolsztyn_schemat.jpg
bottom of page