top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji S.A.

50-421 Wrocław, ul. Na Grobli 14/16

tel. 71 340 95 00, fax 71 372 37 20

e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl

 www.mpwik.wroc.pl

MPWiK S.A. we Wrocławiu to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo ze 140-letnią tradycją. Największym kapitałem spółki jest wykwalifikowana kadra licząca prawie 800 osób. To właśnie ich wiedza i zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa, pozwalają na realizację wszystkich, istotnych również z punktu widzenia funkcjonowania Wrocławia, zadań postawionych MPWiK. Spółka stale podnosi standardy jakościowe oraz stawia na ciągły rozwój zawodowy pracowników. Podstawowym przedmiotem działalności MPWiK jest dostarczanie wody oraz odbiór ścieków na terenie Wrocławia i gmin ościennych.

Zmierzając do realizacji założonych celów, spółka prowadzi szereg inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz stale podnosi jakość oferowanego produktu i usług. Priorytetem oraz jednym z celów strategicznych MPWiK jest ochrona środowiska. W swej działalności spółka używa bezpiecznych materiałów i technologii, dba o środowisko nie tylko w procesach uzdatniania wody, ale również ograniczając do minimum szkodliwość oczyszczanych ścieków. Waga, jaką MPWiK przywiązuje do ekologii, przekłada się na zachowanie unikalnych gatunków roślin i zwierząt. Tylko dzięki rygorystycznie przestrzeganej ochronie należących do spółki terenów wodonośnych, z których pobierana jest woda, pozostają one enklawą przyrody w niedalekiej odległości od centrum miasta. Nic więc dziwnego, że motto spółki brzmi „Dostarczamy źródło życia i dbamy o naturę”.

 

Wrocławskie MPWiK od wielu lat wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne swojej branży. Przykładem mogą być bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej. Z powodzeniem technologia ta sprawdza się w aglomeracji miejskiej jaką jest Wrocław. Ograniczenie prac do wykopów roboczych zmniejsza uciążliwości nie tylko dla kierowców, ale dla wszystkich mieszkańców miasta. MPWiK w swojej działalności wykorzystuje też najnowocześniejszy w swojej branży sprzęt.

Spółka kładzie duży nacisk na rozwój technologii informatycznych  i telekomunikacyjnych, dostosowując przedsiębiorstwo do wymogów i zaleceń nadrzędnych strategii europejskich oraz krajowych. W ubiegłym roku został wdrożony nowoczesny system bilingowy usprawniający obsługę klientów. Obecnie odbiorcy rozliczani są w sposób spełniający standardy nowoczesnego systemu informatycznego, z kompleksową obsługą sprzedaży.

 

W 2010 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację projektu „Budowa Sytemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. Projekt ten otrzymał dofinasowanie z Unii Europejskiej. System został już wdrożony i wspiera prace przedsiębiorstwa w kluczowych i strategicznych obszarach jego działalności m.in.: bieżącej eksploatacji, pracy dyspozytorów utrzymania ruchu, procesów inwestycyjnych, opracowaniu koncepcji rozbudowy i modernizacji sieci, uzgadnianiu przyłączeń nowych klientów oraz wydawaniu technicznych warunków rozbudowy. Stworzenie elektronicznej mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to wsparcie dla Biura Obsługi Klienta, inwestorów, projektantów, geodetów i przede wszystkim dla mieszkańców Wrocławia. System ten pozwala na zebranie wszystkich informacji dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostępne są tam m.in. dane dotyczące: średnicy rurociągów, ich wieku, ewentualnej rozbudowy sieci, ciśnienia wody w wybranym rejonie. 

Każdy z opisanych powyżej atutów spółki to kolejny krok zmierzający do osiągnięcia większej konkurencyjności na rynku. MPWiK Wrocław wypracowało sześć zasad postępowania, które noszą nazwę Naszych Wartości. Dzięki nim każde zadanie, którego podejmują się pracownicy spółki jest wykonywane na najwyższym poziomie.

 

Nasze Wartości to: profesjonalizm, lojalność wobec firmy, uczciwość i rzetelność, otwartość na dialog, wysoka jakość i standardy pracy, duch współpracy.

Stosując najnowocześniejsze w branży technologie oraz angażując się w nowe i istotne dla lokalnej społeczności inwestycje, dajemy się poznać jako przedsiębiorstwo godne zaufania. MPWiK dołączyło do grona innych nowoczesnych firm, wprowadzając do funkcjonowania organizacji filozofię ciągłego doskonalenia – KAIZEN. Spółka dąży do wprowadzenia stopniowych zmian, które w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania społeczne, wpłyną na podwyższanie jakości usług. Budowanie kultury KAIZEN w MPWiK nie tylko pozytywnie wpływa na atmosferę pracy w Spółce, ale ma swoje odzwierciedlenie w relacjach z klientami i kontrahentami.

 

Idąc z duchem czasu MPWiK przekształciło się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, dostosowując tym samym formułę organizacyjną do wielkości przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna daje możliwość zaangażowania nowego kapitału i realizację dużych przedsięwzięć, które są głównym celem firmy pozostającej w służbie miastu już od 140 lat.

bottom of page