top of page

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 3

tel. 67 254 01 63, fax 67 254 56 50

e-mail: sekretariat@pkwronki.pl

www.pk-wronki.pl

PK_Wronki_01.jpg

1 września 2010 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta

i gminy Wronki”. Była to największa inwestycja tego typu realizowana w powiecie szamotulskim – wartość robót wyniosła 62 098 992,31 zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności – 37 946 474,60 zł.

 

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie odpływu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Warty, jak również przez bardziej efektywne oczyszczanie ścieków. Osiągnięto zakładany efekt ekologiczny, a wszystkie ścieki powstające we Wronkach i Nowej Wsi odprowadzane są do kanalizacji i oczyszczane w stopniu zgodnym z obecnymi wymogami prawa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Wskaźnikiem, który określa w sposób miarodajny pozytywny wpływ projektu na środowisko jest podłączenie do kanalizacji sanitarnej 12 065 osób (w przeliczeniu na RLM). Zakończenie ww. inwestycji nastąpiło 30 listopada 2014 roku.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące

zadania:

• przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek we Wronkach do wydajności 2 tys. m³/d oraz podczyszczenie wód opadowych dopływających do oczyszczalni

• przebudowa, rozbudowa i renowacja kanalizacji ściekowej w mieście Wronki oraz w miejscowościach Nowa Wieś

i Szklarnia (25 km nowej i 7,7 km zmodernizowanej sieci)

• wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków na osiedlu Ogrody we Wronkach

• modernizacja głównej stacji uzdatniania wody dla miasta Wronki o wydajności 3500 m³/d.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach nadal ubiegało się o środki zewnętrzne na działania proekologiczne.

W 2016 roku rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap II”. Przewidywany całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi 22 341 382,63 zł, a wartość dofinansowania to 12 198 333,95 zł.

 

W 2017 roku zakończona została modernizacja największej w gminie wiejskiej stacji uzdatniania wody, znajdującej się w miejscowości Nowa Wieś. Zmodernizowana stacja ma teraz wydajność 103 m³/h, wydajność studni głębinowych wynosi 70 m³/h, a dwa nowe zbiorniki retencyjne mają pojemność 200 m³ każdy. Zasilanie stacji w energię elektryczną odbywa się częściowo przez zainstalowane panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 kW.

 

Dzięki gruntownej modernizacji stacji mieszkańcy mogą liczyć na zwiększoną niezawodność dostaw wody i jej lepszą jakość.

 

Na początku 2018 roku została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej we Wronkach. W ramach tej inwestycji zostało wykonane ok. 0,8 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompownia ścieków. Rozbudowa kanalizacji pozwoliła na włączenie do systemu kolejnych posesji, czym PK Wronki wypełniło zobowiązania wobec UE, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców.

PK_Wronki_02.jpg
PK_Wronki_03.jpg
PK_Wronki_04.jpg

W celu poprawy stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej, wykonano również prace polegające na bezwykopowej renowacji kanalizacji w mieście Wronki, które zakończono w czerwcu 2018 roku. Prace polegały na gruntownym oczyszczeniu kanałów i wykonaniu ich inspekcji telewizyjnej, a następnie wciągnięciu termoutwardzalnego rękawa nasączonego żywicą epoksydową.

 

W lipcu 2018 roku miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek we Wronkach (w tym gospodarka osadowa oraz instalacja fotowoltaiczna)”. W ramach inwestycji wybudowano między innymi bliźniaczy reaktor biologiczny (tożsamy z istniejącym, wybudowanym w I etapie inwestycji) o przepustowości Qdśr = 2 tys. m³/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zadaszone składowiska osadów ściekowych, sieci technologiczne, zasilające i sterujące, a także place manewrowe i drogi wewnątrzzakładowe do nowych obiektów. Wymieniono zużytą technicznie prasę do odwadniania osadu na wirówkę oraz kratę ręczną na kratę rzadką mechaniczną, pompy w przepompowni głównej na pompy o docelowej przepustowości 240 dm³/s, i nowy agregat prądotwórczy o większej mocy. W celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW.

 

Zakończono też prace związane z zadaniem pn. „Rozbiórka oczyszczalni ścieków na osiedlu Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej”. Zlikwidowano istniejącą do tej pory oczyszczalnię ścieków na os. Zamość i wybudowano przepompownię ścieków, z której nieczystości kierowane są do oczyszczalni na osiedlu Borek, wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej pod rzeką Wartą. Wybudowana sieć wodociągowa przyczyni się do zwiększenia niezawodności dostaw wody dla mieszkańców osiedla Zamość. Dzięki tej inwestycji nastąpi optymalizacja kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych poprzez utrzymanie jednej, a nie dwóch jak dotychczas, oczyszczalni dla miasta Wronki.

 

W ramach realizowanego projektu planowana jest również budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną wraz z systemem GIS, który pozwoli sprawniej zarządzać infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną oraz łatwiej wykrywać awarie i przyczynić się do zmniejszenia strat, a także ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Zakończenie ostatniej części etapu II zaplanowano na koniec 2019 roku.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach ciągle pracuje nad polepszeniem jakości świadczonych usług. Wkrótce planujemy rozpocząć budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy, co wyeliminuje konieczność indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy u mieszkańców. W związku z dynamicznym rozwojem miasta i gminy Wronki cały czas budujemy i remontujemy kolejne odcinki wodociągów i kanalizacji oraz przygotowujemy się do budowy nowych studni głębinowych.

 

Jako firma świadoma i odpowiedzialna za otoczenie przyrodnicze aktywnie wspieramy działania ekologiczne

i edukacyjne. Od kilku lat współorganizujemy z Gminą Wronki festyn ekologiczny dla wszystkich mieszkańców.

Ponadto organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z branżą wod.-kan.,

a zwycięskie prace zamieszczamy na stronach naszego firmowego kalendarza. Sukcesywnie wyposażamy w źródełka wody pitnej szkoły i instytucje gminne. Aktywnie wspieramy także lokalne społeczne inicjatywy: festyny, spotkania, zawody. Pomagamy w ten sposób: szkołom, klubom sportowym, sołectwom oraz kołom gospodyń. Wraz z lokalnym kołem Polskiego Związku Wędkarskiego, aktywnie działamy na rzecz Warty – finansując zarybianie rzeki. Współpracujemy także ze szkołami i przedszkolami, organizując dla nich dni otwarte na oczyszczalni i stacji uzdatniania wody oraz lekcje. Realizowane przez nasze przedsiębiorstwo inwestycje przyczyniają się do ochrony

i poprawy stanu środowiska naturalnego, jak również usprawniają pracę firmy i polepszają jakość obsługi naszych klientów. Jesteśmy po to, aby służyć mieszkańcom!

bottom of page