top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

62-300 Września, ul. Miłosławska 8

tel. 61 436 05 47

e-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

www.pwikwrzesnia.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni to spółka z ponad stuletnią historią. Początki budowy ujęcia wodociągowego oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Wrześni można przyjąć około roku 1907, na podstawie zachowanej karty pocztowej z tamtego okresu. W swojej historii spółka przyjmowała różne formy organizacyjne, zmieniając zakres i zasięg działania. Do 31 października 1991 roku funkcjonowała w strukturze Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu, Zakład w Gnieźnie – Wydział Września. Zarządzeniem Wojewody Poznańskiego z 1 listopada 1991 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni, następnie przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast w 1998 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę, na mocy której z dniem 1 stycznia 1999 roku, nastąpiło połączenie spółek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. W takiej formie spółka działa do dziś.

PWiK_Września_03.jpg
PWiK_Września_06.jpg

W 1912 roku wrzesińskie wodociągi zaopatrywały w wodę całe miasto. W miarę potrzeb, sieć wodociągową rozbudowywano i dołączano do niej wszystkie nowe budowle, o ile nie były zbyt odległe od głównej sieci. Ze sprawozdań burmistrzów Wrześni wynika, że w połowie 1912 roku oddano do użytku publicznego wodociągi, obliczone na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania 12 tys. mieszkańców przy dziennym zapotrzebowaniu 100 l na mieszkańca. Woda ujmowana była z dwóch studni wierconych, o głębokościach 142,5 i 140,2 m, zlokalizowanych w pobliżu stacji uzdatniania. Pobór wody odbywał się systemem mamutowym za pomocą kompresorów, zlokalizowanych w budynku elektrowni. Wydobyta woda kierowana była do odżelaziaczy koksowych i dalej przez filtry żwirowe do dwóch zbiorników podziemnych, z których dwie pompy odśrodkowe odprowadzały wodę do zbiornika wieżowego, a z niego woda była dostarczana do miasta grawitacyjnie. Dla usprawnienia akcji przeciwpożarowych montowano dość liczne hydranty na wszystkich ulicach miasta. Organizowano także pompy do pojenia zwierząt i publicznego użytku dla ludności przybywającej do miasta na targi i jarmarki. W 1935 roku wywiercono trzecią studnię, wówczas o głębokości 183 m. W latach 1956-1957 ujęcie zostało zmodernizowane. Odwiercono dwie nowe studnie i zmieniono system poboru wody z mamutowego na eksploatację pompami głębinowymi oraz zmieniono technologię. W latach 1962-1993 wykonano kolejnych 12 studni.

Obecnie spółka dysponuje we Wrześni piętnastoma studniami o głębokości od 100 do 160 m, a na dziewięciu stacjach wiejskich czternastoma studniami. Stacja uzdatniania wody dla Wrześni uzdatnia wodę z ujęć trzeciorzędowych. Radiowy system sterowania i sygnalizacji pracy ujęć i stacji uzdatniania umożliwia sterowanie pracą urządzeń obiektów znacznie oddalonych od SUW Września. Stacja jest w pełni zautomatyzowana. Obsługa ręczna ogranicza się do kontroli ruchu urządzeń, obserwacji poziomu wody w zbiorniku wody czystej oraz dostosowywaniu produkcji wody do zapotrzebowania, poprzez załączenie lub wyłączenie studni głębinowych. Spółka dostarcza wodę dla mieszkańców miasta oraz przyległych wsi z całej gminy Września. Sieć wodociągowa eksploatowana przez przedsiębiorstwo na koniec 2018 roku miała 355,9 km.

PWiK_Września_01.jpg

Już od początku funkcjonowania wrzesińskich wodociągów skanalizowane zostały wszystkie ulice miasta. Prawie wszystkie domy mieszkalne, na podstawie istniejącego statutu miejskiego, były przyłączone do kanalizacji miejskiej. Ścieki odprowadzano poprzez pompowanie, na specjalnie urządzone łąki irygacyjne, które na obszarze 40 morgów znajdowały się za miastem. Dopiero w 1993 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła decyzję o budowie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Ważną datą dla przedsiębiorstwa jest 17 listopada 1994 roku, kiedy to wmurowano kamień węgielny pod budowę oczyszczalni ścieków. Obiekt powstawał w latach 1994-1996. Na koniec 2018 roku spółka posiadała 50 pompowni i 19 tłoczni, a długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wynosiła 138,1 km.

PWiK_Września_07.jpg
PWiK_Września_05.jpg

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków działa od końca 1994 roku, służąc wówczas jedynie celom wewnętrznym. Z czasem rozszerzyło działalność na usługową dla klientów zewnętrznych. Dziś w laboratorium funkcjonuje System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium wciąż utrzymuje i udoskonala System Zarządzania. Corocznie podczas audytów Polskiego Centrum Akredytacji firma uzyskuje akceptację do stosowania nowych metod badawczych, rozszerzając tym samym zakres swoich usług. W 2019 roku laboratorium uzyskało akredytację oraz wymagane zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w zakresie badań mikrobiologicznych wody. Dzięki czemu poszerzyło swoją ofertę dla klientów indywidualnych. Część pomieszczeń przystosowano do odpowiednich wymagań i powstała w nich nowoczesna pracownia mikrobiologiczna.


Wodociągi we Wrześni stawiają na nowoczesność. W tym celu wdrażane są nowe technologie, także w zakresie radiowego systemu odczytu wodomierzy, gwarantującego szybki i skuteczny odczyt rzeczywisty ich stanu. W 2018 roku wszystkie wodomierze główne rozliczane przez spółkę, były już objęte systemem radiowym. Dzięki temu koszty odczytu trudnych i niedostępnych miejsc zostają zminimalizowane, a czas znacznie skrócony. Poprzez szeroki zakres alarmów i informacji, system umożliwia również monitoring sieci wodociągowej. Elementem usprawniającym pracę na sieciach wodociągowej i kanalizacyjnej jest także cyfrowa mapa GIS, czyli nowoczesne narzędzie ułatwiające zarządzanie sieciami.

bottom of page