top of page

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
84-110 Krokowa, Żarnowiec 76
tel./fax 58 673 57 12
e-mail:sekretariat@kpkzarnowiec.pl
www.kpkzarnowiec.pl

Sama historia wodociągów na ziemi krokowskiej sięga końca XIX wieku i wiąże się z przemysłem gorzelniczym, dla którego pozyskiwano wodę – to właśnie ta działalność stała się przyczynkiem do utworzenia sieci wodociągowej. Długi czas podstawowym sposobem zaopatrywania tutejszej ludności w wodę były tzw. studnie abisyńskie. Dopiero w 1958 roku miała miejsce budowa pierwszej studni ujęcia wody głębinowej w Krokowie. To właśnie ona rozpoczęła historię gospodarki komunalnej w naszej gminie.

Wraz ze zmianą pakietu ustaw samorządowych w 1990 roku, przenoszących na gminę prawo własności infrastruktury wod.-kan., a tym samym nakładających na nią odpowiedzialność za jakość usług w tym zakresie, gmina Krokowa w 1991 roku przejęła lokalną sieć wodociągową. W styczniu 2002 roku Rada Gminy Krokowa dokonała wyboru sposobu, jak również formy prowadzenia gospodarki komunalnej oraz uchwaliła powołanie gminnej spółki prawa handlowego. 13 maja 2002 roku utworzono jednoosobową spółkę pod nazwą Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, której oddano w zarząd nieruchomości i sieci tworzące gminną infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. W momencie rozpoczęcia działalności – 1 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy wynosił 100 tys. zł., obecnie to suma 1 137 tys. zł.

Spółka eksploatuje 12 ujęć wody z przepompowniami oraz sieciami rozprowadzającymi wodę (ok. 180 km) i cztery oczyszczalnie ścieków (Żarnowiec, Krokowa, Kłanino oraz Białogóra) z przepompowniami oraz sieciami odprowadzającymi ścieki (ok. 170 km). Posiada również własną infrastrukturę wod.-kan. na terenie Strefy Ekonomicznej Żarnowiec w miejscowości Kartoszyno. Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sukcesywnie zwiększa zasięg sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, by coraz więcej osób miało do niej dostęp. Inwestycje, które prowadzimy, mają nie tylko poprawić standard życia mieszkańców i turystów przebywających na terenie naszej gminy, ale przyczynić się również do ochrony środowiska naturalnego. Zajmujemy się produkcją, uzdatnianiem i dostarczaniem wody niemalże dla wszystkich mieszkańców gminy. Realizujemy także działalność w zakresie: odbioru i oczyszczania ścieków, robót modernizacyjnych infrastruktury wod.-kan., konserwacji i eksploatacji kanalizacji deszczowych. Spółka w ramach działalności zajmuje się ponadto utrzymaniem terenów zielonych, zarządzaniem budynkami szkół samorządowych i prowadzeniem Campingu Kaszub w miejscowości Dębki.

Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie mieszkańcom gminy Krokowa wody o jakości zgodnej z określonymi normami, dbanie o niezawodność jej dostaw oraz odbiór i oczyszczanie ścieków podnoszące standard życia codziennego, poprawiające stan środowiska naturalnego, a także utrzymanie terenów zielonych tworzących estetyczną przestrzeń życiową.


Misja, która przyświeca naszej pracy, oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów jest naszym sposobem na czynienie życia człowieka godnym współczesnych możliwości. Z usług wodociągowych korzysta obecnie ok. 3600 usługobiorców (w tym ok. 800 sezonowych), a z usług kanalizacyjnych ok. 3100 usługobiorców (ok. 700 sezonowych).

 

Spółka odbiera ponadto ścieki z miejscowości : Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Werblini położonych w gminie Puck (ok.550 dostawców). Przedsiębiorstwo pozyskuje wodę z trzecio- i czwartorzędowych pokładów wodonośnych. Ujęcia wyposażone są w stacje uzdatniania wody, gdzie następuje usuwanie żelaza i manganu na filtrach, po wcześniejszym napowietrzaniu w aeratorach. Nie stosuje się chemicznych utleniaczy. Uzdatniona woda spełnia wszystkie wymagania obowiązujących przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest badana przez własne laboratorium i kontrolowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku. W sezonie letnim Spółka produkuje ok. 4800 m³/d wody. Monitoring ilości produkcji, zużycia i ciśnienia wody na poszczególnych ujęciach sprawowany jest z siedziby Spółki i prowadzony przez sieć GSM.

Oczyszczalnia Żarnowiec o dopuszczalnej wydajności średniodobowej 3180,45 m³/d jest użytkowana od 2002 roku. W 2015 roku, ze względu na rosnącą ilość dostawców ścieków, przeprowadzono modernizację, która polegała m.in. na budowie nowego reaktora biologiczno-chemicznego. W ciągu technologicznym oczyszczalni znajdują się: przepompownia ścieków, stacja ścieków dowożonych, część mechaniczna sito-piaskownik, trzy reaktory biologiczne, zbiornik PIX-u, trzy osadniki wtórne, komora stabilizacji tlenowej osadu, hala dmuchaw, stacja stabilizacji i higienizacji osadu, stanowisko lamp UV, stawy żwirowo-roślinne oraz agregat prądotwórczy. Na obszarze oczyszczalni znajdują się także budynki: administracyjny, socjalny z garażami, warsztatowy z salą konferencyjną oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt i magazyn do przechowywania środków chemicznych laboratorium. Przyczynia się to do lepszej kontroli pracy oczyszczalni i ujęć eksploatowanych przez Spółkę.

Oczyszczalnia Krokowa o dopuszczalnej wydajności średniodobowej 655 m³/d jest eksploatowana od 1994 roku, a w 2003 roku obiekt został zmodernizowany. Na jej terenie zlokalizowany jest budynek administracyjny z częścią socjalną dla pracowników i sterownią, stacja mechanicznego oczyszczania, zbiornik retencyjny ścieków, przepompownia ścieków, dwa naziemne segmentacyjno-biologiczne reaktory (zbiorniki SBR, w których następuje obróbka biologiczna ścieków), budynek dmuchaw oraz budynek warsztatowo-magazynowy. 

Nadmiar ścieków przekazywany jest kolektorem przerzutowym do oczyszczalni w Kłaninie. Oczyszczalnia Kłanino o dopuszczalnej wydajności średniodobowej 1030 m³/d jest eksploatowana od 2006 roku, a zmodernizowano ją w 2015 roku. W jej skład wchodzą: budynek administracyjny ze sterownią, zapleczem socjalnym i agregatem prądotwórczym, budynek technologiczny ze stacją mechanicznego oczyszczania, stacja stabilizacji i higienizacji osadu, komora stabilizacji tlenowej osadu, dwa reaktory biologiczne, stacja filtracji ścieków oczyszczonych, zbiornik PIX-u oraz staw żwirowo-roślinny.


Oczyszczalnia Białogóra o dopuszczalnej wydajności średniodobowej 400 m³/d została wybudowana w latach 1994-1996. W jej skład wchodzą: budynek administracyjno-socjalny, stacja mechanicznego oczyszczania, dwa reaktory biologiczne oraz dmuchawy wolno stojące. Nadmiar ścieków z tej oczyszczalni przekazywany jest kolektorem przerzutowym do oczyszczalni w Żarnowcu. Wszystkie oczyszczalnie działają na zasadzie reaktorów, w których zachodzą następujące po sobie biologiczne rozkłady związków organicznych za pomocą osadu czynnego. Osad nadmierny jest dowożony do oczyszczalni Żarnowiec z oczyszczalni Białogóra i Krokowa, gdzie jest poddawany stabilizacji tlenowej, mechanicznemu odwodnieniu i higienizacji wapnem. Następnie po przeprowadzeniu odpowiednich badań, jest wykorzystywany do celów rolniczych. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowów melioracyjnych, a następnie do rzek, które uchodzą do Morza Bałtyckiego.

 

W przypadku oczyszczalni Żarnowiec i Kłanino, ścieki oczyszczone ulegają doczyszczeniu na filtrze żwirowo-roślinnym, gdzie w procesie tym wykorzystuje się roślinność makrofitową (trzcina pospolita) oraz rzęsę wodną. Spółka eksploatuje również trzy przepompownie próżniowo-tłoczne, 60 przepompowni tłocznych sieciowych, 44 przepompownie przydomowe oraz tłocznię ścieków. Przepompownie próżniowo-tłoczne pracują w terenie równinnym, zastępując konieczność budowy kilku zlewni grawitacyjnych. Wyposażone są w system kontroli pracy drogą radiową poprzez modemy lub poprzez sieć GSM. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Dębki, Karwieńskie Błota I i II, Parszczyce oraz Sławoszynko wyposażona jest w system podciśnieniowy firmy ROEDIGER. Na terenie 670 posesji znajdują się studzienki kanalizacyjne podciśnieniowe. W momencie napełnienia się studzienki ściekami, zawór podciśnieniowy otwiera się i następuje zassanie oraz zmieszanie ścieków z powietrzem. Następnie, dzięki podciśnieniu, przemieszczane są one siecią kanalizacyjną do zbiornika przepompowni podciśnieniowej, a stamtąd tłoczone do oczyszczalni.

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne brało udział w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy pt. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii do 50 pracowników i dwukrotnie zajęło pierwsze miejsce (2006 i 2012 rok). Spółka od 2014 roku zarządza polem namiotowym Camping Kaszub w miejscowości Dębki, położonym na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w przepięknym sosnowym lesie połączonym z urokliwą łąką porośniętą niewielkimi skupiskami drzew i krzewów. Cały obszar jest idealnie przygotowany do dyspozycji klientów, którzy chcą odpocząć pod namiotami lub w przyczepach campingowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich ceniących odpoczynek na łonie natury. 

bottom of page