top of page

„Wodkan–Zgierz” Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45

tel. 42 715 12 95, fax 42 715 27 61

sekretariat@wodkan.zgierz.pl

www.wodkan.zgierz.pl

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w obecnej formie prawnej – spółki prawa handlowego – istnieje od 2003 r. Jej udziałowcami są Gmina Miasto Zgierz oraz Zgierska Spółka Wodna. Spółka w ramach swojej statutowej działalności realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla blisko 60 tys. mieszkańców miasta oraz części gminy Zgierz. Jest właścicielem systemu wodno-ściekowego, w skład którego wchodzą: ujęcia wody, stacja uzdatniania, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków oraz automatyczna stacja zlewna. Podstawowym zasobem wody eksploatowanym w Zgierzu jest górnokredowa warstwa wodonośna w pokładzie skał wapiennych zalegających na głębokości poniżej 95-115 m. Jest to woda bardzo dobrej jakości i zaspokaja ona ok. 70% potrzeb mieszkańców.


Drugim, uzupełniającym źródłem wody jest płycej położona warstwa czwartorzędowa, w której woda zgromadzona jest w piaskach i żwirach znajdujących się na głębokości 40-60 m. Aktualnie wydobycie wody odbywa się za pośrednictwem dziewięciu studni o łącznej dobowej wydajności 18,7 tys. m³, przy przeciętnym zapotrzebowaniu na poziomie 7-8 tys. m³. W ostatnim czasie stacja wodociągowa została gruntownie zmodernizowana m.in.: w zakresie uruchomienia nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania, dezynfekcji wody z wykorzystaniem generatorów dwutlenku chloru oraz wybudowania nowych osadników wód popłucznych. Dystrybucja wody jest realizowana siecią wodociągową długości ok. 190 km (bez przyłączy), natomiast ścieki odbierane są przez ponad 156 km systemu kanalizacji sanitarnej, na której pracuje 18 przepompowni. 

Ścieki trafiają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni o średniej dobowej przepustowości 18 tys. m³. Oddana do eksploatacji w 1998 roku oczyszczalnia w ostatnich latach poddana została kompleksowej modernizacji. Tym samym stała się obiektem nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym, pozwalającym uzyskać wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń i utrzymać na wymaganym poziomie parametry oddziaływania na środowisko. W ramach Spółki funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze, które posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1064 wydany przez PCA. Wykonuje ono badania ścieków na różnych etapach ich oczyszczania oraz badania fizyko-chemiczne jakości wody pitnej dostarczanej siecią wodociągową. W 2010 r. Spółka zakończyła realizację kompleksowego programu pn.: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

 

Projekt ten o wartości 17,6 mln euro otrzymał 68% dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. W wyniku realizacji projektu wybudowano ponad 80 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 11 km sieci wodociągowej, zmodernizowano stację wodociągową oraz oczyszczalnię ścieków w Zgierzu. Obecnie Spółka kontynuuje budowę odejść bocznych kanalizacji sanitarnej, jak też koordynuje projektowanie i budowę przyłączy kanalizacyjnych. Brygady sieci wod.-kan. dla usprawnienia i skrócenia czasu prac remontowych i inwestycyjnych zostały w ostatnich latach doposażone w odpowiedni sprzęt, tj.: specjalistyczne pojazdy, maszyny, kamerę TV do inspekcji i diagnostyki sieci kanalizacyjnej. 

bottom of page