top of page

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel. 68 451 93 00, fax 68 451 93 40

e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

www.zwik.zgora.pl

Zielona_Góra_foto_05.jpg

Rok 2019 to:

•    144 lata historii zielonogórskich wodociągów

•    63 lata od utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

•    15 lat funkcjonowania przekształconej z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego firmy Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja odgrywa znaczącą rolę w Mieście Zielona Góra. Przedsiębiorstwo jest spółką ze 100% udziałem Miasta Zielona Góra, która została powołana w ściśle określonym celu – realizacji zadania własnego Miasta. Firma świadczy mieszkańcom i przedsiębiorstwom usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Od 1 lipca 2005 roku współwłaścicielem Spółki została ówczesna Gmina Zielona Góra, posiadająca status wiejski.

1 kwietnia 2007 roku w skład przedsiębiorstwa włączono Oczyszczalnię Ścieków Łącza, funkcjonującą dotąd jako spółka prawa wodnego. W związku z przyłączeniem Gminy Zielona Góra do Miasta Zielona Góra od 1 kwietnia 2015 roku przedsiębiorstwo znacznie rozszerzyło swoją działalność, przejmując zarządzanie gospodarką wodno-ściekową na terenie 17 sołectw. Obecnie jest jedynym operatorem zintegrowanego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w aglomeracji zielonogórskiej, obszaru z którego ścieki trafiają do Oczyszczalni Ścieków w Łężycy.

Aktualnie Spółka zatrudnia ponad 300 pracowników i posiada 12 wydziałów w Zielonej Górze. Przedsiębiorstwo ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę pitną dla ok. 140 tys. odbiorców. Całkowita długość sieci wodociągowej o przekrojach od Ø 90 do Ø 800 liczy ponad 508 km. Do działalności podstawowej przedsiębiorstwa należy odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych, które trafiają z terenu miasta do ponad 386 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki wieloletnim inwestycjom, infrastruktura sieci wodociągowej Spółki obejmuje ok. 99% obszaru całej aglomeracji Zielona Góra, a sieć kanalizacyjna ok. 98%. Z nieskanalizowanego obszaru ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Łężycy. W swej działalności Spółka prowadzi również usługi w zakresie laboratoryjnego badania ścieków i wody, wymianę wodomierzy, wynajmu sprzętu i transportu, sprzedaży paliw, obsługi fontann oraz czyszczenia wpustów ulicznych.

W bilansie sprzedaży usług kanalizacyjnych największą grupę stanowią gospodarstwa domowe (ok. 74%). Pozostali odbiorcy usług ściekowych (zakłady przemysłowe, usługowe i podmioty użyteczności publicznej) mają mniejszy udział w ogólnej ilości ścieków komunalnych. Produkcja ścieków w poszczególnych grupach odbiorców stale wzrasta. Sukcesywnie prowadzone inwestycje kanalizacyjne na terenie Zielonej Góry pozwalają na ujęcie zbiorowym systemem kanalizacji większej ilości mieszkańców. Ostatnie lata to szereg zmian technologicznych i organizacyjnych, podnoszących jakość i smak wody oraz poprawiających parametry oczyszczonych ścieków. Firma odgrywa strategiczną rolę dla podnoszenia komfortu życia mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, jak również w sprawnym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz wód opadowych z terenu miasta.

Zielona_Góra_foto_04.jpg
Zielona_Góra_foto_14.jpg

WODA

Zaopatrzenie Zielonej Góry w wodę oparte jest m.in. na:

• ujęciu wód powierzchniowych z rzeki Obrzycy w miejscowości Sadowa

• ujęciu wód podziemnych z pradoliny Odry („Stary Lewar”) w rejonie miejscowości Zawada

• ujęciu wód podziemnych na terenie dawnego miasta przy ul. Zjednoczenia i ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze

• ujęciu wód podziemnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto: Zawada – ul. Kożuchowska i ul. Szkolna, Zatonie, Ochla, Łężyca, Stary Kisielin, Jany i Jarogniewice.

Woda uzdatniana jest w pięciu stacjach uzdatniania wody, w tym: Zawada, Zacisze, Zatonie, Ochla i Jarogniewice. Zielona Góra nie dysponuje wystarczającymi zasobami wód podziemnych, dlatego konieczne jest kontynuowanie ujmowania w najbliższych latach z ujęcia powierzchniowego. Niemniej w celu zwiększenia udziału wód podziemnych przedsiębiorstwo rozbudowuje istniejące ujęcia i poszukuje nowych źródeł.

Obecnie Miasto Zielona Góra ujmuje wodę z trzech źródeł zasilania: stacja uzdatniania Wody (SUW) Zacisze (zaopatruje ok. 20% południowo-zachodniej części miasta), trzy studnie wód podziemnych przy ul. Zjednoczenia (zaopatrują zachodnią część miasta i Przylep), SUW Zawada (zaopatruje pozostały obszar miasta). Ponadto Dzielnica Nowe Miasto Zielona Góra wydobywa wodę z ośmiu ujęć lokalnych.

Największa SUW Zawada uzdatnia wodę powierzchniową i podziemną. Ujęcie wody powierzchniowej Sadowa na Obrzycy znajduje się na przy ujściowym odcinku tej rzeki, w pobliżu miejscowości Głuchów i jest typowym ujęciem brzegowym. Na wlocie wody do komór czerpnych pompowni znajdują się kraty i sita. Ujęta woda przetłaczana jest magistralą Ø 800 mm o długości ok. 10 km do SUW w Zawadzie. Tam uzdatniania się wodę z ujęcia wód podziemnych Stary Lewar, która po napowietrzeniu miesza się z wodą powierzchniową z Obrzycy. W kolejnych etapach woda poddawana jest procesom koagulacji, flokulacji i sedymentacji na osadnikach lamelowych, a następnie ulega dwustopniowej filtracji. Dla poprawy jakości wody, w czasie kiedy jest to konieczne, dawkuje się na pierwszy stopień filtracji pylisty węgiel aktywny, a w końcowym etapie w razie potrzeby można skorygować pH do optymalnego. Przed wtłoczeniem do sieci woda poddawana jest dezynfekcji, i po uzdatnieniu tłoczona dwoma magistralami Ø 500 mm i Ø 800 mm w kierunku miasta, zasilającpo drodze Chynów. Bardzo duże zróżnicowanie wysokościowe terenu miasta, sięgające 150 m, wymusza stosowanie kilku stopni pompowania. Eksploatowanych jest 7 przepompowni strefowych wody, w tym 4 ze zbiornikami wyrównawczymi. Główna pompownia zlokalizowana jest przy ul. Sulechowskiej. Stąd woda tłoczona jest do stosunkowo nisko położonych zespołów urbanistycznych: Dolina Zielona, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Wazów (częściowo), Śródmieście, Osiedle Zastalowskie, Wzgórze Źródlane i Trasa Północna. Pompownia „Sulechowska” tłoczy również wodę do pompowni przy ul. Lubuskiej i ul. Wiśniowej. Pompownia „Lubuska” tłoczy z kolei wodę do największego zespołu zbiorników o pojemności 4x5000 m3 zlokalizowanych na Wzgórzu Braniborskim. Woda spływając grawitacyjnie, zasila Kisielińską Dzielnicę Mieszkaniową oraz zespołyurbanistyczne: Raculka II, Osiedle Słowackiego, Osiedle Braniborskie (część niska), Osiedle Kościuszki oraz dzielnicę Jędrzychów. Ze zbiorników zasilana jest również hydrofornia przy ul. Braniborskiej, dostarczająca wodę do zespołów urbanistycznych: Morelowa i Osiedle Braniborskie (część wysoka). Pompownia „Wiśniowa” zasila całą południowo-zachodnią część miasta, tj. Osiedle Przyjaźni, Osiedle Łużyckie, Osiedle Słoneczne, Osiedle Piastowskie i Osiedle Kilińskiego. Łączna pojemność zbiorników na terenie miasta wynosi 37 300 m3.

Zielona_Góra_foto_07.jpg

Woda podziemna ujmowana ze studni przy ul. Zjednoczenia jest wtłaczana bezpośrednio do sieci wodociągowej, a z rejonu ul. Wojska Polskiego wcześniej uzdatniana w SUW Zacisze. Woda na wymienionej stacji w procesie filtracji pozbawiana jest nadmiernej zawartości żelaza i manganu.

Woda podziemna ujmowana w Dzielnicy Nowe Miasto uzdatniana jest w Zatoniu, Ochli i Jarogniewicach. Natomiast w Janach, Zawadzie, Łężycy i Starym Kisielinie jest bezpośrednio wprowadzana do sieci wodociągowej.

Jakość wody dla zaopatrzenia Zielonej Góry jest stale monitorowana przez Laboratorium Spółki oraz Sanepid. Wyniki badań potwierdzają zgodność z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce i w UE w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zasoby eksploatacyjne ujęć pokrywają obecne i planowane zapotrzebowanie na wodę dla wszystkich mieszkańców.

Wyzwaniem stojącym przed naszą firmą jest z jednej strony zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków przy zachowaniu jak najwyższych standardów oraz jakości tych usług, z drugiej utrzymanie kosztów eksploatacyjnych funkcjonowania na poziomie akceptowalnym przez mieszkańców. W tym celu prowadzony jest systematyczny proces modernizacji, odtwarzania i rozwoju.


Nastąpiły znaczne zmiany procesu uzdatniania wody, co jest pozytywnie oceniane przez mieszkańców. Zielonogórzanie chcą pić lepszą wodę. W związku z tym dzięki najnowszym technologiom w procesie uzdatniania i oczyszczania wody, woda w efekcie końcowym stanowi lepszy, czystszy produkt.

Zielona_Góra_foto_11.jpg

ŚCIEKI

Łączna długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę na terenie zielonogórskiej aglomeracji wynosi ok. 380 km, eksploatowanych jest łącznie 75 przepompowni ścieków. Przewidziany do realizacji w ramach kolejnych inwestycji unijnych zbiorczy system kanalizacji to ok. 38 km (kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne). Dla zabezpieczenia funkcjonowania całego systemu kanalizacyjnego firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne: specjalistyczne kamerowozy do inspekcji sieci kanalizacyjnej, specjalistyczne pojazdy do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem, pojazd dwufunkcyjny do czyszczenia sieci, pojazd do czyszczenia przykanalików, beczki asenizacyjne, w tym jedna do czyszczenia wpustów ulicznych oraz tabor techniczny do usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Ze środków unijnych planowany jest kolejny zakup specjalistycznego wielofunkcyjnego pojazdu technicznego do obsługi istniejącej infrastruktury.

Oczyszczalnia ścieków położona jest ok. 8 km na północ od centrum Zielonej Góry, w Sołectwie Łężyca. Obiekt wraz z kanałem doprowadzającym (realizowanym od 1976 roku) został oddany do użytku w 1998 roku i stanowił końcowy element infrastruktury kanalizacyjnej miasta. Obecnie przyjmuje ścieki z całej aglomeracji zielonogórskiej. Ścieki komunalne dostarczane siecią kanalizacyjną lub dowożone do punktu zlewnego, trafiają przez kraty, sita, piaskowniki i osadniki wstępne do komór osadu czynnego, a następnie do osadników wtórnych. Kolektor główny o przekroju O 2500 mm w okolicy Trasy Północnej przechodzi w kanał otwarty o długości 7,1 km odprowadzający ścieki z Zielonej Góry. Posiada zdolność retencjonowania ok. 84 000 m3 ścieków komunalnych rozcieńczonych opadami atmosferycznymi. Oczyszczalnia ścieków pracuje w układzie trzystopniowego, biologicznego oczyszczania ścieków z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją. Otrzymywany podczas procesu oczyszczania ścieków osad jest po odwodnieniu przekazywany do dalszego zagospodarowania rolniczego lub trafia do instalacji termicznej przeróbki osadu z uzyskiwaniem energii cieplnej do celów grzewczych. Ścieki po osiągnięciu właściwego stopnia oczyszczenia odprowadzane są do Kanału Łącza II, który jest lewobrzeżnym  dopływem Kanału Zimny Potok, uchodzący w rejonie Krosna Odrzańskiego do rzeki Odry. Ścieki przed wprowadzeniem ich do oczyszczalni oraz na wyjściu z oczyszczalni, są na bieżąco i systematycznie badane pod względem fizykochemicznym. Oczyszczone ścieki spełniają wymogi co do stopnia oczyszczenia i zawartości zanieczyszczeń. Prowadzony jest ich pełen monitoring ilościowy i jakościowy. 
Jakość ścieków dopływających oraz odpływających z oczyszczalni, a także wody Kanału Łącza, są systematycznie badane przez Laboratorium Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (nr certyfikatu AB 1006).

Zielona_Góra_foto_12.jpg
Zielona_Góra_foto_13.jpg

PROJEKTY UNIJNE

Po przystąpieniu do UE w 2004 roku Polska uzyskała wiele praw, ale i obowiązków z tym związanych. Wśród pozytywnych aspektów był szeroki dostęp do środków finansowych, ale powstało również wiele obowiązków związanych z koniecznością spełnienia unijnych norm w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki wykorzystaniu unijnych funduszy ZWiK Sp. z o.o. mogła podjąć intensywne działania w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej. W latach 2004-2015 Spółka prowadziła inwestycje, dzięki którym nie tylko zostały spełnione unijne wymagania, ale przede wszystkim poprawiły one stan środowiska i umożliwiły poprawę warunków życia mieszkańców. Przedsiębiorstwo od 14 lat skutecznie wykorzystuje unijne dofinansowania. Szereg inwestycji na terenie miasta i obecnej Dzielnicy Nowe Miasto to dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej, zakup nowego sprzętu do przeglądu i czyszczenia sieci oraz inwestycje w nowoczesne technologie oczyszczania ścieków oraz produkcji wody.


W latach 2004-2015 w efekcie realizacji trzech projektów pn.: „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” – Etap I, „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II” oraz „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III” łącznie wykonano: 218,90 km sieci kanalizacyjnej, 57 przepompowni ścieków, 12,70 km sieci wodociągowej oraz modernizację bezwykopową 33,2 km istniejących kanałów na terenie Zielonej Góry. W wyniku realizacji projektów i ich poszczególnych etapów (I, II, III) osiągnięto skanalizowanie aglomeracji Zielona Góra na poziomie ok. 98%, spełniając tym samym wymogi dyrektywy 91/271/EWG. Całkowita wartość wszystkich projektów zrealizowanych w latach 2004-2015 wyniosła 306 744 366 zł (bez VAT), w tym bezzwrotna kwota wsparcia z Funduszu Spójności wyniosła 173 272 236 zł. Wkład własny ZWiK-u wyniósł 133 472 130 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW 15 519 277 zł.

Zielona_Góra_foto_03.jpg

Korzystając z unijnego dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Spółka zrealizowała w latach 2010-2013 projekt pn. „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego”. Wybudowano 7,31 km sieci wodociągowej oraz prawie 3 km sieci kanalizacyjnej, a także ponad 10 km światłowodu na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie. Całkowita wartość projektu wyniosła 9 490 949,42 zł, w tym koszt kwalifikowany: 5 993 840,25 zł, a dofinansowanie: 4 942 430,76 zł.


W 2015 roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z UE z Funduszy Strukturalnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Spółka zrealizowała inwestycję pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS)”. Docelowo zwiększyła ona jakość zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz poprawiła dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do e-usług oferowanych w przedsiębiorstwie. Poprawie uległa również jakość infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w firmie. Ponadto ujednolicono elektroniczną bazę danych o sieci wodociągowo-kanalizacyjne dostępną dla personelu Spółki oraz klientów.

Dzięki nowej perspektywie w latach 2016-2017 zrealizowano projekt pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca – Budowalnych w Zielonej Górze”. Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na obszarze osiedla Czarkowo w Zielonej Górze, poprzez budowę m.in.: sieci kanalizacji deszczowej, separatorów podczyszczających doprowadzone wody opadowe i roztopowe, zbiornika retencyjno-rozsączającego, który odprowadza wody opadowe do gruntu. Obszar objęty odwodnieniem to 3,50 ha. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 018 175,66 zł netto, w tym kwota wsparcia z Funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 wyniosła 769 951,81 zł. 

 

Spółka w ramach POIiŚ otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn. „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV”, przystąpiono zatem do realizacji zadań w wyniku których zostanie wykonane:

• ponad 13,2 km kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zatonie

• około 13,5 km sieci wodociągowej w sołectwach Krępa i Łężyca

• renowacja sieci kanalizacyjnej o dł. 2,5 km

• instalacja na oczyszczalni ścieków, obejmująca fermentację osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji. Wartość projektu wyniosła: 57 463 100,00 zł netto, przy dofinansowaniu unijnym wynoszącym: 36 632 726,25 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca roku 2021.

Zielona_Góra_foto_10.jpg
Zielona_Góra_foto_06.jpg

Kolejne    dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 obejmuje przedsięwzięcie pn. „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra– Etap V”. W projekcie planowane jest m.in.: wybudowanie ok. 25 km kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Ochla, zmodernizowane ok. 5 km kanalizacji sanitarnej na terenie Zielonej Góry, a także zmodernizowanie SUW w Zielonej Górze-Zawada. Natomiast na oczyszczalni w Łężycy powstanie wielofunkcyjne stanowisko czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych i magazyn do awaryjnego międzyoperacyjnego składowania osadów odwodnionych. Ponadto zakupiony zostanie specjalistyczny pojazd techniczny do obsługi czyszczenia istniejących obiektów infrastruktury kanalizacyjnej. Planowana wartość inwestycji w ramach V etapu to 70 838 000,00 zł netto, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 45 159 225,00 zł. Planowany termin realizacji powyższego projektu to lata 2017-2021.


Ponadto ZWiK Sp. z o.o. przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – Etap I”. Inwestycja będzie polegać na uporządkowaniu gospodarki wodami opadowymi na obszarze zielonogórskiej aglomeracji. Podstawowym celem jej realizacji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, polegająca na zniwelowaniu niedoborów w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, urządzeń technicznych oraz zasadniczych cieków i urządzeń melioracji wodnych, które stanowią system odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych. W wyniku jego realizacji nastąpi odwodnienie dróg, placów manewrowych i parkingów, zebranie i podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, retencjonowanie wód i odprowadzanie ich do środowiska poprzez rozsączanie. Powyższe działania wpłyną na zmniejszenie obciążenia kanałów ogólnospławnych, co ograniczy ryzyko awarii i skażenia środowiska nieoczyszczonymi ściekami. Przyczynią się także do ograniczenia ilości wód opadowych, dopływających do oczyszczalni wraz ze ściekami komunalnymi. Wykorzystane zostaną wody opadowe „na zieleń” poprzez budowę systemów rozsączających – stawu parkowego oraz zbiorników retencyjno-rozsączających. Pozwoli to na rozsączanie do gruntu wód opadowych i roztopowych oraz na utrzymanie zieleni. Podniesiony zostanie komfort życia mieszkańców poprzez eliminację lokalnych podtopień, a także nastąpi ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt obejmuje 12 zadań na poszczególnych obszarach miasta. W tym zakres budowy sieci kanalizacji deszczowej wynosi 4,8 km, a zakres renowacji sieci kanalizacji deszczowej to 7,8 km. Ponadto powstaną dwa podziemne zbiorniki retencyjne, trzy zbiorniki retencyjne powierzchniowe oraz dziewięć separatorów (urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe). Koszt całkowity projektu to 52 078 040 zł, przy 85% dofinasowania z UE – 44 266 334 zł, i 15% wkładu własnego – 7 811 706 zł (pożyczka NFOŚiGW). Okres realizacji całego przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2023.

Zielona_Góra_foto_09.jpg

Dzięki powyższym inwestycjom Zielona Góra niemal w 100% będzie zwodociągowana. Zrealizowane projekty zapewniają m.in.: zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, właściwe oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej. Poczynione działania bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości wód oraz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi, eliminując niedobory w zakresie złego stanu technicznego kanałów ściekowych. Ponadto unowocześnią proces produkcji wody oraz zapobiegają powstawaniu szkód ekologicznych. Beneficjentem i właścicielem infrastruktury powstałej w ramach realizowanych projektów są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze. 

Lata 2004-2019 – dotychczas 14 lat wzorcowo wykorzystywanych dotacji. Setki milionów złotych – przełożone  na poprawę stanu środowiska oraz komfort życia mieszkańców, poprzez:

• wybudowanie dziesiątków kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej

• zakup nowego sprzętu do przeglądu i czyszczenia sieci

• inwestycje w nowoczesne technologie oczyszczania ścieków oraz produkcji wody

• zwiększenie jakości zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz poprawa dostępu do e-usług oferowanych przez ZWiK Sp. z o.o.

Zielona_Góra_foto_02.jpg

Dyrektorzy/Prezesi Przedsiębiorstwa:

• 1956-1957 Eugeniusz Paczkowski

• 1957-1958 Julian Jurewicz

• 1958-1968 Olech Grześkowiak

• 1968-1976 Henryk Majcherek

• 1976-1981 Władysław Jezierski

• 1981-1984 Henryk Majcherek

• 1984-2016 Beata Jilek

• 2016-2017 Zbigniew Liberek

• od 2017 Krzysztof Witkowski

Rys historyczny rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Zielonej Górze wraz z historią rozwoju zielonogórskich wodociągów:

• XII w. – czerpanie wody przez mieszkańców osad i miast z potoku Łącza, a także z pobliskich źródeł i strumieni

• XIII-XV w. – dostarczanie wody systemem koryt do niewielkich zbiorników w centrum miasta i pobieranie jej przez mieszkańców

• 1475 r. – pierwsza wzmianka o istnieniu wodociągu w mieście; próby władz miejskich, celem pozyskania odszkodowania od kapitana von Sohr za uszkodzony przez wojsko wodociąg

• XVI-XVII w. – rozbudowanie sieci wodociągowej (studnie, drewniane koryta i rurociągi, kasty z których czerpano wodę); poniesienie kosztów modernizacji i utrzymania wodociągów przez władze miejskie

• XVIII-XIX w. – rozbudowanie rozproszonego systemu ujęć i sieci wodociągowych. Zastąpienie rur drewnianych – ceramicznymi, porcelanowymi, a od 1832 roku żeliwnymi

• 1875 r. – powołanie Zakładu Wodociągów Miejskich

• 1875-1878 r. – zasadnicza przebudowa układu zasilania miasta w wodę: budowa zbiornika terenowego o pojemności 430 m3, zasilanego ośmioma studniami, a także modernizacja głównych rurociągów, zasilających miasto w sposób grawitacyjny

• 1886 r. – pierwsze zastosowanie maszyny parowej do napędu pompowni wody przy ul. Strzeleckiej

• 1899 r. – oddanie do użytku zbiornika terenowego o pojemności 1 tys. m3 przy ul. Kordiana oraz nowej pompowni parowej z ujęciem wód podziemnych przy ul. Nowej

• 1921 r. – rozpoczęcie budowy miejskiej kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa potoku Łącza w główny kolektor odprowadzający ścieki z terenu miasta

• 1923 r. – zastosowanie pompy z silnikami elektrycznymi w pompowniach i ujęciach

• 1926 r. – uruchomienie nowego ujęcia wód podziemnych przy dzisiejszej ul. Botanicznej, a następnie przetłaczanie wody do zbiornika terenowego przy ul. Kordiana

• 1928 r. – oddanie do użytku stacji odżelaziaczy o wydajności 160 m3/h i zbiornika wieżowego o pojemności 300 m3 przy ul. Kordiana

• 1929-1938 r. – przebudowanie kolektora głównego, skanalizowanie miasta oraz rozpoczęcie budowy oczyszczalni

• 1934 r. – uruchomienie miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Foluszowej o przepustowości 19 500 m3/d

• 1945 r. – zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przez firmę Gazownia i Wodociągi Miejskie

• 1951 r. – oddzielenie wodociągów od gazowni i włączenie ich do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

• 1956 r. – utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

• 1966-1968 r. – wybudowanie lewarowego ujęcia wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody w Zawadzie o wydajności 18 tys. m3/d, magistralą dosyłową DN500, pompownią i zbiornikami na terenie miasta

• 1975 r. – utworzenie Państwowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w związku z reformą administracyjną

• 1971-1976 r. – rozbudowanie SUW w Zawadzie o urządzenia do uzdatniania wód powierzchniowych oraz magistral DN800

• 1975 r. – uruchomienie ujęcia i pompowni wód powierzchniowych na rzece Obrzycy o wydajności 62 tys. m3/d

• 1979-1989 r. – rozbudowanie i modernizacja SUW w Zawadzie, w tym pompowni, zbiorników i rurociągów magistralnych na terenie miasta

• 1991 r. – przekształcenie przedsiębiorstwa w zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji

• 1991 r. – zastosowanie filtrów dolomitowych na SUW w Zawadzie

• 1994 r. – uruchomienie stacji mikrosit na SUW w Zawadzie

• 2000 r. – zastąpienie chloru dwutlenkiem chloru w procesie produkcji wody, celem dezynfekcji

• 2004 r. – przekształcenie zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy, zarejestrowaną w KRS pod numerem: 0000211506, jako Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• 2004 r. – otrzymanie przez firmę Złotego Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

• 2004-2010 r. – rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” – Etap I

• 2006 r. – wprowadzenie utleniania pośredniego i nowego koagulantu w procesie uzdatniania wody na SUW w Zawadzie

• 2006 r. – uzyskanie tytułu Lider Rynku – Najlepsza Firma w Polsce w zakresie poboru i uzdatniania wody

• 2007 r. – przejęcie w użyczenie majątku zlikwidowanej Oczyszczalni Ścieków Łącza Spółka Wodna w Zielonej Górze z siedzibą w Łężycy, w tym oczyszczalni ścieków, kolektora dosyłowego, kolektora odprowadzającego    
oczyszczone ścieki, suszarni osadów ściekowych oraz pracowników

• 2006, 2007, 2008 r. – otrzymanie przez firmę certyfikatów: Firma Przyjazna Środowisku

• 2008 r. – wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody Zacisze, dostarczającej wodę pitną dla mieszkańców zachodniej części miasta

• 2010-2013 r. – zrealizowanie projektu „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

• 2009-2013 r. – zrealizowanie przedsięwzięcia dofinansowanego z Funduszu Spójności POIiŚ 2007-2013 pn. „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II"

• 2013-2015 r. – zrealizowanie inwestycji pn. „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”

• 2015 r. – połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra o statusie wiejskim; od 1 kwietnia 2015 r. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. jako 100% własność Miasta Zielona Góra; przejęcie obowiązków świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich mieszkańców połączonej jednostki samorządu gminnego tj. Miasta Zielonej Góry

• 2015 r. – modernizacja procesu uzdatniania produkcji wody na SUW Zawada; wybudowanie nowych obiektów: napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji oraz instalacji węgla pylistego

• 2015 r. – realizacja projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS)” w ramach Funduszy Strukturalnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

• 2016 r. – otrzymanie przez Spółkę tytułu finalisty konkursu Modernizacja Roku 2015 za usprawnienie pompowni wody przy ul. Sulechowskiej

• 2016-2017 r. – zrealizowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca – Budowalnych w Zielonej Górze” przy dofinansowaniu UE

• 2018 r. – rozpoczęcie projektów m.in.: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV” oraz „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

• 2019 r. – rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – Etap I”.

Zielona_Góra_foto_01.jpg
bottom of page