top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa 6

tel. 94 367 16 59, fax 94 367 00 24

e-mail: zlocieniec@zwik.pl

www.zwik.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jako jednostka samodzielna istnieje od 1 stycznia 1992 roku. Powstał w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej skupiającego w swojej strukturze całą działalność komunalną na rzecz mieszkańców miasta. Utworzono wówczas cztery branżowe zakłady budżetowe. Z dniem 24 listopada 1998 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji przekształcono w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada gmina. Przedsiębiorstwo działa na terenie gminy Złocieniec zaopatrując ludność gminy w wodę, odbierając i oczyszczając ścieki, przerabiając i zagospodarowując osady oraz wykonując usługi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

ZWiK Sp. z o.o. eksploatuje aktualnie trzy, niedawno modernizowane stacje uzdatniania wody oraz miejską oczyszczalnię ścieków. Usytuowanie stacji uzdatniania wody oraz układów wodociągowych na terenie gminy zapewnia dostawę wody pitnej do wszystkich odbiorców.

 

W roku 2011 zrealizowano inwestycję pod nazwą „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Złocieniec. Ujęcie i stację uzdatniania wody wyposażono w nowoczesne urządzenia, techniczne, technologiczne i analityczne oraz systemy monitorowania i sterowania ich pracą. Zastosowane urządzenia do poboru prób i oznaczania zawartości żelaza i manganu służą do całodobowego monitorowania jakości wody.

 

Woda ujmowana i uzdatniana w SUW Złocieniec spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dla wód źródlanych, potwierdzone badaniami wykonanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

 

Eksploatowaną obecnie oczyszczalnię ścieków oddano do użytku po modernizacji zakończonej w 2000 roku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższoną możliwością usuwania związków biogennych oraz chemicznym wspomaganiem strącania fosforu. Ścieki z obszaru gminy skanalizowanej w 98% są transportowane do oczyszczalni systemem kanalizacji z wykorzystaniem znacznej ilości tłoczni i przepompowni.

Do miejskiej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu są też kierowane ścieki z części terenu sąsiedniej gminy Ostrowice. Ścieki od nieznacznej już ilości dostawców niekorzystających z kanalizacji są dostarczane do punktu zlewnego oczyszczalni przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego.

 

Zakład jest w posiadaniu specjalistycznego sprzętu użytkowanego do wykonawstwa własnych zadań inwestycyjnych jak również usług zlecanych przez zewnętrzne instytucje. Zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy gwarantują płynność pracy zakładu, usuwają awarie oraz wykonują zlecenia inwestycyjne i usługowe. Działalność firmy jest oparta na poszanowaniu praw klienta oraz uregulowaniach prawnych kształtujących funkcjonowanie zakładu.

 

Obecnie ZWiK Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, utrzymywany od 2006 roku. Corocznie nasza firma poddaje się audytom zewnętrznym weryfikującym zgodność działań zakładu z przyjętymi zasadami i ustaleniami prawnymi.

bottom of page