top of page
logo_k.jpg

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

77-400 Złotów, ul. Wodociągowa 1A

tel. 67 263 25 25

e-mail: sekretariat@wodociagi.zlotow.pl

www.wodociagi-zlotow.pl

złotów.jpg

12 lipca 1912 roku z inicjatywy burmistrza Carla Haacka wydana została decyzja o założeniu wodociągu miejskiego w Złotowie. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i orzeczeniu o zdatności wody wydanej przez Królewski Instytut Doświadczalny w Berlinie, radni miejscowi zadecydowali, że wykonaniem prac związanych z przedsięwzięciem zajmie się Berlińska Spółka Akcyjna Budowy Maszyn i Urządzeń „Bamag”. 1 października 1913 roku rozpoczęto płukanie sieci wodociągowej, a miesiąc później nastąpił odbiór wodociągu. Po zakończeniu prac, wydajność ujęcia wynosiła 40m³/h, przy zużyciu dziennym 200 l wody na mieszkańca. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 196 102 marki. W 1948 roku produkcja wody w Złotowie wynosiła już 146 tys. m³/rok, a wydajność dobowa ujęcia 75 m³/godzinę. Całą opiekę nad gospodarką miejską sprawował wówczas złotowski magistrat. W miarę rozwoju miasta i systematycznego wzrostu potrzeb ludności, zaistniała konieczność świadczenia usług komunalnych. Niezbędnym stało się powołanie 1 stycznia 1951 roku wyodrębnionej jednostki gospodarczej pod nazwą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

DSC00158.JPG
DSC00230.JPG

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w obecnej formie powstał 1 marca 1996 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Gminy Miasto Złotów. Obecnie usługi wykonywane są na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, a także na podstawie pisemnej umowy z odbiorcą. W 2013 roku spółka uruchomiła nowoczesną stację uzdatniania wody, która w pełni zabezpiecza potrzeby miasta i produkuje zdrową, bezpieczną wodę o wysokich parametrach użytkowo-smakowych.

Aktualnie urządzenia wodociągowe zaopatrują około 20 tys. mieszkańców miasta i zabezpieczają potrzeby podmiotów gospodarczych. Sprzedaż wody wynosi około 700 tys. m³ rocznie, z tego na cele podmiotów gospodarczych ok. 160 tys. m³, a gospodarstw domowych ok. 540 tys. m³.

WP_20171009_14_53_33_Pro.jpg
WP_20171110_10_25_13_Pro.jpg

Oprócz pobierania, uzdatniania i dostarczania wody mieszkańcom oraz odbioru ścieków, spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Wynajmuje nieruchomości własne, a także oferuje usługi udrażnia i inspekcji kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków dowożonych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. MZWiK stoi przed największym wyzwaniem od wielu lat – modernizacją oczyszczalni ścieków, uruchomionej w 1995 roku.

Nadrzędnym zadaniem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie jest dbałość o środowisko naturalne. Woda jest fundamentem życia, który przyczynia się do stabilnego rozwoju gospodarczego oraz społecznego, stanowiąc również niezbędny element naturalnych ekosystemów i regulacji klimatu.

BezNazwy_Panorama1.jpg
bottom of page