top of page
Żnin_WiK_logo.jpg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o.

88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 22a

tel./fax 52 302 09 13

e-mail: sekretariat@wikznin.pl

www.wikznin.pl

Żnin_01.jpg

W 1993 roku władze gminy Żnin i Gąsawa zawarły porozumienie w sprawie kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Gąsawki, tworząc system Żnin-Biskupin-Gąsawa. W latach 90. XX wieku realizowano prace związane z unowocześnieniem oczyszczalni ścieków w Jaroszewie. 2002-2007 to czas, w którym trwały prace nad dalszą rozbudową kanalizacji w stolicy Pałuk, a także związane z przebudową, już istniejącej w obrębie starówki, kanalizacji ogólnospławnej. Nieco później gmina Żnin przystąpiła do realizacji projektu pn. „Ochrona Zlewni Rzeki Gąsawki – Etap II”. Uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Żnin_02.jpg

W roku 2016 opracowano duży projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” oparty m.in. o koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej dla miasta Żnin. Projekt ten objął przede wszystkim kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Żnin i uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.


W maju 2019 roku podpisano kontrakt z wykonawcami prac w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jaroszewie. Realizacja projektu zwiększy stabilność i niezawodność procesu oczyszczania ścieków, pozwoli również na odzysk i wykorzystanie biogazu dla potrzeb oczyszczalni. Ważnym efektem modernizacji oczyszczalni, będzie zmniejszenie jej oddziaływania na środowisko. Kolejny etap projektu pn.  „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Żnin” zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 6 km oraz przepompowni ścieków w miejscowości Wenecja. Lokalna inwestycja będzie miała swój finał pod koniec 2021 roku.

bottom of page